از جمله عواملی که منجر شده این تصور در مردم ایجاد گردد که بنزین سوپر به بنزین معمولی ارجحیت دارد اینست که بنزین معمولی باتوجه به قیمتی که دارد توسط تعداد بیشتری از افراد استفاده شده و در نتیجه تولید آن بیشتر است. اما بنزین سوپر کمتر تولید شده ، قیمت آن بالاتر بوده و در نتیجه ارزش بیشتری در دید عموم دارد. اما برای انکه به تفاوت بنزین سوپر و معمولی دستیابیم ابتدا بررسی میکنیم بنزین سوپر چیست؟ بنزین معمولی چیست  و سپس ادامه میدهیم.